Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
(3 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
Phật pháp là đại thiện thế xuất thế gian. Đại thiện nhất định xây dựng trên căn bản của tiểu thiện, đạo lý này hiện nay rất ít người hiểu được. Vào thời xưa người hiểu được nhiều, nhưng chưa chắc có thể làm được. Tại sao làm không được vậy? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là hiểu chưa đủ triệt để, thứ hai là tập khí phiền não buông không được, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ rồi thì phải biết làm như thế nào. Phải nương theo lời dạy của Phật thì chắc chắn không sai, dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm, thiện hạnh đối xử với họ, quyết không thể bởi vì họ lừa gạt ta, mà ta bèn lẩn tránh, không muốn [http://imgur.com/hot?q=quan quan] tâm họ, vậy chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt, chấp trước. Người ta có thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết, không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội, chúng ta vẫn dùng tâm chân thành đối xử với người, đây là Phật Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, đây là chân thật thi ân. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
S) (n = 1, two, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle
-
 
+
S) (n = 1, two, three) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle reported preliminary outcomes around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously significant prices [985]. It's proposed that these anomalies are because of rescatterings [1123,1124]. The big branching fraction from the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could have a similar origin [1125]. The mechanism can be regarded as either as a rescatter??ing on the D D or B B mesons, or as a [http://www.tongji.org/members/shadow2pantry/activity/516070/ http://www.tongji.org/members/shadow2pantry/activity/516070/] contribution of the molecular component towards the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is really a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability of the intermediate molecular resonance within the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with high prices [1128]. Such transitions have not too long ago been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](4.15)Regardless of striking similarities in between the observations in the charmonium and bottomonium sectors, you'll find also clear variations. In the charmonium sector, every of the Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one certain final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. Inside the bottomonium sector, there is certainly a single state with anomalous properties, the (5S), and it decays to distinctive channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no common model describing these peculiarities. To explain the affinity from the charmonium-like states to some particular channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It really is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), therefore the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also deliver an explanation for [https://dx.doi.org/10.1089/jir.2014.0001 title= jir.2014.0001] the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.three.five Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new benefits. The number of spin-singlet bottomonium states has elevated from 1 to 4 more than the final 2 years, including a far more precise measurement of your b (1S) mass, 11 MeV away in the PDG2012 typical. There is evidence for one of the two nonetheless missing narrow charmonium states anticipated ??within the area amongst the D D and D D thresholds. Observations and detailed studies from the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and initial benefits on the charged charmonium-like states Z c open a rich phenomenological field to study exotic states near open flavor thresholds. There's also considerable progress as well as a extra clear experimental scenario for the highly excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Current highlights incorporate confirmation in the Y (4140) state by CMS and D0, observation of your decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement on the energy dependence with the e+ e- + - h c cross section by BES III, observation of your Y (4260) X (3872) by BES III and determination on the Z (4430) spin arity from complete amplitude analysis by Belle.
-
Các bạn thử xem trên thế gian này có người nào không tranh, có người nào không cầu? Nhưng mấy người cầu được, mấy người tranh được? Tuyệt đối không phải nói, một trăm người tranh thì một trăm người đều đạt được; một trăm người cầu thì một trăm người cũng đều đạt được, vậy cái tranh với cầu này là có ý nghĩa, đáng được đề xướng. Một trăm người tranh mà chỉ có một vài người đạt được; một trăm người cầu cũng chỉ có một vài người có thể cầu được, chúng ta bèn nói đây là xác suất, đây không phải là chân thật. Phật dạy cho chúng ta, “nhân” là cái gieo trong đời quá khứ. Bạn giàu có là do trong số mạng bạn có tiền của, trong số mạng bạn có bao nhiêu tiền của cũng là nhất định, bạn muốn nhiều hơn một chút cũng không có; bạn muốn ít hơn một chút cũng không thể được, có được bao nhiêu thì đến lúc tự nhiên sẽ hiện tiền. Hơn nữa, cái có được còn tùy thuộc vào thời tiết nhân duyên. Có người khi còn trẻ phát đạt, có người [https://pixabay.com/en/photos/?q=trung trung] niên phát đạt, có người về già phát đạt, thời tiết nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Cho nên cổ đức đã nói hai câu: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”, đều là nói chân tướng sự thật. (Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
-
 
+
-
Tất cả sản phẩm [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ hạt bồ đề trắng] đều có thể tham khảo
+

Revision as of 06:04, 3 January 2018

S) (n = 1, two, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle S) (n = 1, two, three) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle reported preliminary outcomes around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously significant prices [985]. It's proposed that these anomalies are because of rescatterings [1123,1124]. The big branching fraction from the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could have a similar origin [1125]. The mechanism can be regarded as either as a rescatter??ing on the D D or B B mesons, or as a http://www.tongji.org/members/shadow2pantry/activity/516070/ contribution of the molecular component towards the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is really a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability of the intermediate molecular resonance within the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with high prices [1128]. Such transitions have not too long ago been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](4.15)Regardless of striking similarities in between the observations in the charmonium and bottomonium sectors, you'll find also clear variations. In the charmonium sector, every of the Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one certain final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. Inside the bottomonium sector, there is certainly a single state with anomalous properties, the (5S), and it decays to distinctive channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no common model describing these peculiarities. To explain the affinity from the charmonium-like states to some particular channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It really is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), therefore the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also deliver an explanation for title= jir.2014.0001 the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.three.five Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new benefits. The number of spin-singlet bottomonium states has elevated from 1 to 4 more than the final 2 years, including a far more precise measurement of your b (1S) mass, 11 MeV away in the PDG2012 typical. There is evidence for one of the two nonetheless missing narrow charmonium states anticipated ??within the area amongst the D D and D D thresholds. Observations and detailed studies from the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and initial benefits on the charged charmonium-like states Z c open a rich phenomenological field to study exotic states near open flavor thresholds. There's also considerable progress as well as a extra clear experimental scenario for the highly excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Current highlights incorporate confirmation in the Y (4140) state by CMS and D0, observation of your decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement on the energy dependence with the e+ e- + - h c cross section by BES III, observation of your Y (4260) X (3872) by BES III and determination on the Z (4430) spin arity from complete amplitude analysis by Belle.

Personal tools