Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
(11 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
Khổng Lão Phu Tử dạy học bốn môn, trong đó môn thứ nhất là đức hạnh, môn thứ [https://pixabay.com/en/photos/?q=hai hai] là ngôn ngữ, hai môn này ngày [http://imgur.com/hot?q=nay nay] thì không có, chỉ có hai môn sau là chính sự và văn học mà thôi. Cổ thánh tiên hiền dạy người, không những ở Trung Quốc mà ở nước ngoài cũng vậy, chúng ta thử xem tất cả Kinh điển tôn giáo. Tôn giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi tôn giáo dạy học đều là vượt qua không gian, thời gian, vượt qua lãnh thổ quốc gia, vượt qua chủng tộc và cũng vượt qua tôn giáo. Đây là nền giáo dục đức hạnh. Ngày nay danh từ này gọi là giáo dục nhân văn, dạy bạn làm người như thế nào. Chỉ cần biết làm người, thì người với người mới có thể chung sống hòa mục, mới có thể đối xử bình đẳng. Cơ sở căn bản của chung sống hòa mục là đối xử bình đẳng, không có bình đẳng thì chắc chắn không có hòa mục. Cống cao ngã mạn chính là không có bình đẳng, luôn cảm thấy ta cao hơn người, người không bằng ta. Thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền, họ sao thể trở thành thánh hiền vậy? Chính là tâm của họ bình đẳng. Cho nên, trong Phật pháp nói đến nghiệp nhân quả báo, nghiệp nhân của Phật đứng đầu là tâm bình đẳng, tâm bình đẳng là Phật; tâm lục độ là Bồ Tát, Bồ Tát vẫn chưa làm được bình đẳng viên mãn. Cho nên, bình đẳng là khó, nhưng chúng ta nhất định phải học. Khi tâm bình đẳng hiện tiền, lại có thể hạ mình mà tôn người thì người này chính là thánh nhân, chúng ta xưng là đại thánh. Trong bình đẳng có thể tôn kính người khác, có thể tự mình khiêm nhượng, đây là Phật, đây là đại thánh, chúng ta cần phải học tập. Phật nói: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật”, “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai”, nhưng chúng ta ngày nay biến ra hình dạng này, nguyên nhân đích thực chính là không có tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Chúng ta tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, cho nên mới biến ra hình dạng này, tiền đồ là một mảng tối tăm. Phật pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Trong câu thứ tám đã nói: “Tài mạng sắc lực”, tài là tiền của, mạng là tuổi thọ, sắc lực là khỏe mạnh. Chữ “lực” này còn bao gồm năng lực, được “an lạc”, không chỉ như vậy mà còn được “biện tài cụ túc vô khuyết”. Biện tài là xử sự đối nhân tiếp vật nhất định phải hoàn bị, không những chính mình được lợi ích mà còn có thể giúp đỡ người khác.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
S) (n = 1, two, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle
-
 
+
S) (n = 1, two, three) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle reported preliminary outcomes around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously significant prices [985]. It's proposed that these anomalies are because of rescatterings [1123,1124]. The big branching fraction from the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could have a similar origin [1125]. The mechanism can be regarded as either as a rescatter??ing on the D D or B B mesons, or as a [http://www.tongji.org/members/shadow2pantry/activity/516070/ http://www.tongji.org/members/shadow2pantry/activity/516070/] contribution of the molecular component towards the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is really a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability of the intermediate molecular resonance within the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with high prices [1128]. Such transitions have not too long ago been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](4.15)Regardless of striking similarities in between the observations in the charmonium and bottomonium sectors, you'll find also clear variations. In the charmonium sector, every of the Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one certain final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. Inside the bottomonium sector, there is certainly a single state with anomalous properties, the (5S), and it decays to distinctive channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no common model describing these peculiarities. To explain the affinity from the charmonium-like states to some particular channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It really is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), therefore the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also deliver an explanation for [https://dx.doi.org/10.1089/jir.2014.0001 title= jir.2014.0001] the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.three.five Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new benefits. The number of spin-singlet bottomonium states has elevated from 1 to 4 more than the final 2 years, including a far more precise measurement of your b (1S) mass, 11 MeV away in the PDG2012 typical. There is evidence for one of the two nonetheless missing narrow charmonium states anticipated ??within the area amongst the D D and D D thresholds. Observations and detailed studies from the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and initial benefits on the charged charmonium-like states Z c open a rich phenomenological field to study exotic states near open flavor thresholds. There's also considerable progress as well as a extra clear experimental scenario for the highly excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Current highlights incorporate confirmation in the Y (4140) state by CMS and D0, observation of your decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement on the energy dependence with the e+ e- + - h c cross section by BES III, observation of your Y (4260) X (3872) by BES III and determination on the Z (4430) spin arity from complete amplitude analysis by Belle.
-
Bồ Tát điều thứ hai là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là thủ pháp, tuân thủ giáo huấn của Phật đối với chúng ta, tuân thủ pháp luật của quốc gia, pháp qui của địa phương, nhân tình, [https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=phong phong] tục, tập quán, khái niệm đạo đức thảy đều phải tuân thủ. Bấm vào liên kết sau để xem: [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ chuỗi hạt bồ đề phật nhãn]
+

Revision as of 06:04, 3 January 2018

S) (n = 1, two, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle S) (n = 1, two, three) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle reported preliminary outcomes around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously significant prices [985]. It's proposed that these anomalies are because of rescatterings [1123,1124]. The big branching fraction from the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could have a similar origin [1125]. The mechanism can be regarded as either as a rescatter??ing on the D D or B B mesons, or as a http://www.tongji.org/members/shadow2pantry/activity/516070/ contribution of the molecular component towards the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is really a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability of the intermediate molecular resonance within the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with high prices [1128]. Such transitions have not too long ago been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](4.15)Regardless of striking similarities in between the observations in the charmonium and bottomonium sectors, you'll find also clear variations. In the charmonium sector, every of the Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one certain final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. Inside the bottomonium sector, there is certainly a single state with anomalous properties, the (5S), and it decays to distinctive channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no common model describing these peculiarities. To explain the affinity from the charmonium-like states to some particular channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It really is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), therefore the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also deliver an explanation for title= jir.2014.0001 the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.three.five Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new benefits. The number of spin-singlet bottomonium states has elevated from 1 to 4 more than the final 2 years, including a far more precise measurement of your b (1S) mass, 11 MeV away in the PDG2012 typical. There is evidence for one of the two nonetheless missing narrow charmonium states anticipated ??within the area amongst the D D and D D thresholds. Observations and detailed studies from the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and initial benefits on the charged charmonium-like states Z c open a rich phenomenological field to study exotic states near open flavor thresholds. There's also considerable progress as well as a extra clear experimental scenario for the highly excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Current highlights incorporate confirmation in the Y (4140) state by CMS and D0, observation of your decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement on the energy dependence with the e+ e- + - h c cross section by BES III, observation of your Y (4260) X (3872) by BES III and determination on the Z (4430) spin arity from complete amplitude analysis by Belle.

Personal tools