Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
Phật pháp là đại thiện thế xuất thế gian. Đại thiện nhất định xây dựng trên căn bản của tiểu thiện, đạo lý này hiện nay rất ít người hiểu được. Vào thời xưa người hiểu được nhiều, nhưng chưa chắc có thể làm được. Tại sao làm không được vậy? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là hiểu chưa đủ triệt để, thứ hai là tập khí phiền não buông không được, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ rồi thì phải biết làm như thế nào. Phải nương theo lời dạy của Phật thì chắc chắn không sai, dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm, thiện hạnh đối xử với họ, quyết không thể bởi vì họ lừa gạt ta, mà ta bèn lẩn tránh, không muốn [http://imgur.com/hot?q=quan quan] tâm họ, vậy chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt, chấp trước. Người ta có thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết, không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội, chúng ta vẫn dùng tâm chân thành đối xử với người, đây là Phật Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, đây là chân thật thi ân. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
S) (n = 1, two, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Lately Belle reported preliminary benefits around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously massive prices [985]. It is actually proposed that these anomalies are as a result of rescatterings [1123,1124]. The substantial branching fraction in the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could possess a similar origin [1125]. The mechanism is often regarded as either as a rescatter??ing in the D D or B B mesons, or as a contribution in the molecular element towards the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is often a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability with the intermediate molecular resonance inside the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with higher prices [1128]. Such transitions have recently been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Web page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](four.15)In spite of striking similarities involving the observations within the charmonium and bottomonium sectors, you will find also clear variations. Inside the charmonium sector, each and every on the Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one particular final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. Inside the bottomonium sector, there's 1 state with anomalous [https://www.medchemexpress.com/CPI-455.html CPI-455 site] properties, the (5S), and it decays to distinct channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no common model describing these peculiarities. To clarify the affinity of your charmonium-like states to some specific channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It really is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), hence the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also supply an explanation for [https://dx.doi.org/10.1089/jir.2014.0001 title= jir.2014.0001] the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.3.five Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new outcomes. The amount of spin-singlet bottomonium states has enhanced from a single to four more than the final 2 years, which includes a extra precise measurement on the b (1S) mass, 11 MeV away in the PDG2012 average. There is proof for on the list of two still missing narrow charmonium states anticipated ??in the area in between the D D and D D thresholds. Observations and detailed research with the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and very first final results on the charged charmonium-like states Z c open a wealthy phenomenological field to study exotic states close to open flavor thresholds. There is also important progress and a more clear experimental situation for the extremely excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Current highlights incorporate confirmation of the Y (4140) state by CMS and D0, observation of the decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement from the power dependence in the e+ e- + - h c cross section by BES III, observation of your Y (4260) X (3872) by BES III and determination from the Z (4430) spin arity from complete amplitude evaluation by Belle. A general feature of extremely excited states is their significant decay price to decrease quarkonia together with the emission of light hadrons.
-
 
+
-
Các bạn thử xem trên thế gian này có người nào không tranh, có người nào không cầu? Nhưng mấy người cầu được, mấy người tranh được? Tuyệt đối không phải nói, một trăm người tranh thì một trăm người đều đạt được; một trăm người cầu thì một trăm người cũng đều đạt được, vậy cái tranh với cầu này là có ý nghĩa, đáng được đề xướng. Một trăm người tranh mà chỉ có một vài người đạt được; một trăm người cầu cũng chỉ có một vài người có thể cầu được, chúng ta bèn nói đây là xác suất, đây không phải là chân thật. Phật dạy cho chúng ta, “nhân” là cái gieo trong đời quá khứ. Bạn giàu có là do trong số mạng bạn có tiền của, trong số mạng bạn có bao nhiêu tiền của cũng là nhất định, bạn muốn nhiều hơn một chút cũng không có; bạn muốn ít hơn một chút cũng không thể được, có được bao nhiêu thì đến lúc tự nhiên sẽ hiện tiền. Hơn nữa, cái có được còn tùy thuộc vào thời tiết nhân duyên. Có người khi còn trẻ phát đạt, có người [https://pixabay.com/en/photos/?q=trung trung] niên phát đạt, có người về già phát đạt, thời tiết nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Cho nên cổ đức đã nói hai câu: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”, đều là nói chân tướng sự thật. (Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
-
 
+
-
Tất cả sản phẩm [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ hạt bồ đề trắng] đều có thể tham khảo
+

Revision as of 02:25, 3 January 2018

S) (n = 1, two, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Lately Belle reported preliminary benefits around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously massive prices [985]. It is actually proposed that these anomalies are as a result of rescatterings [1123,1124]. The substantial branching fraction in the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could possess a similar origin [1125]. The mechanism is often regarded as either as a rescatter??ing in the D D or B B mesons, or as a contribution in the molecular element towards the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is often a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability with the intermediate molecular resonance inside the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with higher prices [1128]. Such transitions have recently been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Web page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](four.15)In spite of striking similarities involving the observations within the charmonium and bottomonium sectors, you will find also clear variations. Inside the charmonium sector, each and every on the Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one particular final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. Inside the bottomonium sector, there's 1 state with anomalous CPI-455 site properties, the (5S), and it decays to distinct channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no common model describing these peculiarities. To clarify the affinity of your charmonium-like states to some specific channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It really is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), hence the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also supply an explanation for title= jir.2014.0001 the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.3.five Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new outcomes. The amount of spin-singlet bottomonium states has enhanced from a single to four more than the final 2 years, which includes a extra precise measurement on the b (1S) mass, 11 MeV away in the PDG2012 average. There is proof for on the list of two still missing narrow charmonium states anticipated ??in the area in between the D D and D D thresholds. Observations and detailed research with the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and very first final results on the charged charmonium-like states Z c open a wealthy phenomenological field to study exotic states close to open flavor thresholds. There is also important progress and a more clear experimental situation for the extremely excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Current highlights incorporate confirmation of the Y (4140) state by CMS and D0, observation of the decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement from the power dependence in the e+ e- + - h c cross section by BES III, observation of your Y (4260) X (3872) by BES III and determination from the Z (4430) spin arity from complete amplitude evaluation by Belle. A general feature of extremely excited states is their significant decay price to decrease quarkonia together with the emission of light hadrons.

Personal tools