Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
Zation conjecture has by now received most acceptance, although not but becoming totally established. 4.5.1 Summary of recent experimental progress The past couple of years have seen extraordinary progress in measurements of quarkonium production observables, which was mostly, but not solely, due to the operation of your various LHC experiments. Here we'll give an overview from the most exceptional outcomes of your previous years. The production prices of a heavy quarkonium H are split into direct, prompt, and nonprompt contributions. Direct production refers to the production of H straight at the interaction point from the initial particles, even though prompt production also involves production by way of radiative [http://lisajobarr.com/members/coilinput8/activity/755824/ http://lisajobarr.com/members/coilinput8/activity/755824/] decays of greater quarkonium states, called feed-down contributions. Nonprompt production refers to all other production mechanisms, mostly the production of charmonia from decaying B mesons, which could be identified by a second decay vertex displaced in the interaction point. a. J/ production in pp collisions The 2004 CDF transverse momentum pT distribution measurement of the J/ production cross section [1141] is still among probably the most precise heavy quarkonium production measurements. But since theory errors in all models for heavy quarkonium production are still substantially larger than today's experimental errors, it really is in general not greater precision that is needed from the theory side, but rather new and much more [https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00209 title= fpsyg.2017.00209] diverse production observables. And this is exactly where the LHC experiments have provided very important input. As for the J/ hadroproduction cross section, they've extended the CDF measurement [1141] into new kinematic regions: Of course, the measurements have already been performed at much greater center-of-mass energies than before, namely at s = two.76, 7, and 8 TeV. But a lot more vital for testing quarkonium production models will be the fact that there are actually measurements which exceed the previously measured pT variety each at higher pT , as by ATLAS [1142] and CMS [1143], and at low pT , as inside the earlier CMS measurement [1144], but in addition within the recent measurement by the PHENIX collaboration at RHIC [1145]. We note that this list just isn't complete, and that there have been numerous far more J/ hadroproduction measurements not too long ago than these cited right here. b. (2S) and c production in pp collisions J/ is the quarkonium that is easiest to be measured as a consequence of thelarge branching ratio of its leptonic decay modes, but in current years, higher precision measurements have already been also performed for the (2S), namely by the CDF [1146], the CMS [1143], as well as the LHCb [1147] collaborations. Also the c production cross sections had been measured by means of their decays into J/ by LHCb [1148], the first time because the CDF measurement [1149] in 2001. The c2 to c1 production ratio was measured at LHCb [1150], CMS [1151] and previously by [https://dx.doi.org/10.1080/17470919.2015.1029593 title= 17470919.2015.1029593] CDF [1152]. These measurements are of good significance for the theory side because they let fits of NRQCD LDMEs for these charmonia and figure out direct J/ production data, which can in turn be in comparison with direct production theory predictions. c. production in pp collisions (1S), (2S), and (3S) production cross sections had been measured in the LHC by ATLAS [1153] and LHCb [1154,1155].
+
Phật pháp là đại thiện thế xuất thế gian. Đại thiện nhất định xây dựng trên căn bản của tiểu thiện, đạo lý này hiện nay rất ít người hiểu được. Vào thời xưa người hiểu được nhiều, nhưng chưa chắc có thể làm được. Tại sao làm không được vậy? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là hiểu chưa đủ triệt để, thứ hai là tập khí phiền não buông không được, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ rồi thì phải biết làm như thế nào. Phải nương theo lời dạy của Phật thì chắc chắn không sai, dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm, thiện hạnh đối xử với họ, quyết không thể bởi vì họ lừa gạt ta, mà ta bèn lẩn tránh, không muốn [http://imgur.com/hot?q=quan quan] tâm họ, vậy chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt, chấp trước. Người ta có thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết, không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội, chúng ta vẫn dùng tâm chân thành đối xử với người, đây là Phật Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, đây là chân thật thi ân. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 +
 
 +
Các bạn thử xem trên thế gian này có người nào không tranh, có người nào không cầu? Nhưng mấy người cầu được, mấy người tranh được? Tuyệt đối không phải nói, một trăm người tranh thì một trăm người đều đạt được; một trăm người cầu thì một trăm người cũng đều đạt được, vậy cái tranh với cầu này là có ý nghĩa, đáng được đề xướng. Một trăm người tranh mà chỉ có một vài người đạt được; một trăm người cầu cũng chỉ có một vài người có thể cầu được, chúng ta bèn nói đây là xác suất, đây không phải là chân thật. Phật dạy cho chúng ta, “nhân” là cái gieo trong đời quá khứ. Bạn giàu có là do trong số mạng bạn có tiền của, trong số mạng bạn có bao nhiêu tiền của cũng là nhất định, bạn muốn nhiều hơn một chút cũng không có; bạn muốn ít hơn một chút cũng không thể được, có được bao nhiêu thì đến lúc tự nhiên sẽ hiện tiền. Hơn nữa, cái có được còn tùy thuộc vào thời tiết nhân duyên. Có người khi còn trẻ phát đạt, có người [https://pixabay.com/en/photos/?q=trung trung] niên phát đạt, có người về già phát đạt, thời tiết nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Cho nên cổ đức đã nói hai câu: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”, đều là nói chân tướng sự thật. (Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 +
 
 +
Tất cả sản phẩm [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ hạt bồ đề trắng] đều có thể tham khảo

Revision as of 16:18, 2 January 2018

Phật pháp là đại thiện thế xuất thế gian. Đại thiện nhất định xây dựng trên căn bản của tiểu thiện, đạo lý này hiện nay rất ít người hiểu được. Vào thời xưa người hiểu được nhiều, nhưng chưa chắc có thể làm được. Tại sao làm không được vậy? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là hiểu chưa đủ triệt để, thứ hai là tập khí phiền não buông không được, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ rồi thì phải biết làm như thế nào. Phải nương theo lời dạy của Phật thì chắc chắn không sai, dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm, thiện hạnh đối xử với họ, quyết không thể bởi vì họ lừa gạt ta, mà ta bèn lẩn tránh, không muốn quan tâm họ, vậy chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt, chấp trước. Người ta có thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết, không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội, chúng ta vẫn dùng tâm chân thành đối xử với người, đây là Phật Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, đây là chân thật thi ân. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)

Các bạn thử xem trên thế gian này có người nào không tranh, có người nào không cầu? Nhưng mấy người cầu được, mấy người tranh được? Tuyệt đối không phải nói, một trăm người tranh thì một trăm người đều đạt được; một trăm người cầu thì một trăm người cũng đều đạt được, vậy cái tranh với cầu này là có ý nghĩa, đáng được đề xướng. Một trăm người tranh mà chỉ có một vài người đạt được; một trăm người cầu cũng chỉ có một vài người có thể cầu được, chúng ta bèn nói đây là xác suất, đây không phải là chân thật. Phật dạy cho chúng ta, “nhân” là cái gieo trong đời quá khứ. Bạn giàu có là do trong số mạng bạn có tiền của, trong số mạng bạn có bao nhiêu tiền của cũng là nhất định, bạn muốn nhiều hơn một chút cũng không có; bạn muốn ít hơn một chút cũng không thể được, có được bao nhiêu thì đến lúc tự nhiên sẽ hiện tiền. Hơn nữa, cái có được còn tùy thuộc vào thời tiết nhân duyên. Có người khi còn trẻ phát đạt, có người trung niên phát đạt, có người về già phát đạt, thời tiết nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Cho nên cổ đức đã nói hai câu: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”, đều là nói chân tướng sự thật. (Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)

Tất cả sản phẩm hạt bồ đề trắng đều có thể tham khảo

Personal tools