Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
Khổng Lão Phu Tử dạy học bốn môn, trong đó môn thứ nhất là đức hạnh, môn thứ [https://pixabay.com/en/photos/?q=hai hai] là ngôn ngữ, hai môn này ngày [http://imgur.com/hot?q=nay nay] thì không có, chỉ có hai môn sau là chính sự và văn học mà thôi. Cổ thánh tiên hiền dạy người, không những ở Trung Quốc mà ở nước ngoài cũng vậy, chúng ta thử xem tất cả Kinh điển tôn giáo. Tôn giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi tôn giáo dạy học đều là vượt qua không gian, thời gian, vượt qua lãnh thổ quốc gia, vượt qua chủng tộc và cũng vượt qua tôn giáo. Đây là nền giáo dục đức hạnh. Ngày nay danh từ này gọi là giáo dục nhân văn, dạy bạn làm người như thế nào. Chỉ cần biết làm người, thì người với người mới có thể chung sống hòa mục, mới có thể đối xử bình đẳng. Cơ sở căn bản của chung sống hòa mục là đối xử bình đẳng, không có bình đẳng thì chắc chắn không có hòa mục. Cống cao ngã mạn chính là không có bình đẳng, luôn cảm thấy ta cao hơn người, người không bằng ta. Thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền, họ sao thể trở thành thánh hiền vậy? Chính là tâm của họ bình đẳng. Cho nên, trong Phật pháp nói đến nghiệp nhân quả báo, nghiệp nhân của Phật đứng đầu là tâm bình đẳng, tâm bình đẳng là Phật; tâm lục độ là Bồ Tát, Bồ Tát vẫn chưa làm được bình đẳng viên mãn. Cho nên, bình đẳng là khó, nhưng chúng ta nhất định phải học. Khi tâm bình đẳng hiện tiền, lại có thể hạ mình mà tôn người thì người này chính là thánh nhân, chúng ta xưng là đại thánh. Trong bình đẳng có thể tôn kính người khác, có thể tự mình khiêm nhượng, đây là Phật, đây là đại thánh, chúng ta cần phải học tập. Phật nói: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật”, “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai”, nhưng chúng ta ngày nay biến ra hình dạng này, nguyên nhân đích thực chính là không có tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Chúng ta tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, cho nên mới biến ra hình dạng này, tiền đồ là một mảng tối tăm. Phật pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Trong câu thứ tám đã nói: “Tài mạng sắc lực”, tài là tiền của, mạng là tuổi thọ, sắc lực là khỏe mạnh. Chữ “lực” này còn bao gồm năng lực, được “an lạc”, không chỉ như vậy mà còn được “biện tài cụ túc vô khuyết”. Biện tài là xử sự đối nhân tiếp vật nhất định phải hoàn bị, không những chính mình được lợi ích mà còn có thể giúp đỡ người khác.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
S) (n = 1, 2, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle reported preliminary results around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously substantial prices [985]. It truly is proposed that these anomalies are due to rescatterings [1123,1124]. The substantial branching fraction of the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could have a similar origin [1125]. The mechanism can be regarded either as a rescatter??ing of the D D or B B mesons, or as a contribution with the molecular component to the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability from the intermediate molecular resonance in the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with high prices [1128]. Such transitions have recently been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](four.15)In spite of striking similarities in between the observations within the charmonium and bottomonium sectors, there are actually also clear differences. Inside the charmonium sector, each of your Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one particular certain final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. In the bottomonium sector, there is one state with anomalous properties, the (5S), and it decays to distinct channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no basic model describing these peculiarities. To clarify the affinity with the charmonium-like states to some unique channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), therefore the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also present an [https://www.medchemexpress.com/CTX-0294885.html purchase CTX-0294885] explanation for [https://dx.doi.org/10.1089/jir.2014.0001 title= jir.2014.0001] the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.three.5 Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new results. The amount of spin-singlet bottomonium states has enhanced from one to 4 over the final two years, such as a a lot more precise measurement in the b (1S) mass, 11 MeV away from the PDG2012 typical. There is evidence for among the two nevertheless missing narrow charmonium states expected ??in the region among the D D and D D thresholds. Observations and detailed research in the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and initially results around the charged charmonium-like states Z c open a wealthy phenomenological field to study exotic states near open flavor thresholds. There's also important progress along with a a lot more clear experimental circumstance for the hugely excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Recent highlights incorporate confirmation from the Y (4140) state by CMS and D0, observation of the decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement on the power dependence of your e+ e- + - h c cross section by BES III, observation in the Y (4260) X (3872) by BES III and determination of the Z (4430) spin arity from full amplitude analysis by Belle. A general function of extremely excited states is their massive decay rate to reduced quarkonia with all the emission of light hadrons.
-
 
+
-
Bồ Tát điều thứ hai là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là thủ pháp, tuân thủ giáo huấn của Phật đối với chúng ta, tuân thủ pháp luật của quốc gia, pháp qui của địa phương, nhân tình, [https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=phong phong] tục, tập quán, khái niệm đạo đức thảy đều phải tuân thủ. Bấm vào liên kết sau để xem: [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ chuỗi hạt bồ đề phật nhãn]
+

Revision as of 02:30, 29 December 2017

S) (n = 1, 2, 3) transitions with partial widths of 300 - 400 keV [1116]. Recently Belle reported preliminary results around the observation of (5S) (1S, 2S) and (5S) + - (1D) with anomalously substantial prices [985]. It truly is proposed that these anomalies are due to rescatterings [1123,1124]. The substantial branching fraction of the (4S) (1S) decay observed in 2010 by BaBar could have a similar origin [1125]. The mechanism can be regarded either as a rescatter??ing of the D D or B B mesons, or as a contribution with the molecular component to the quarkonium wave function. ?The model in which Y (4260) is a D1 (2420) D molecule naturally explains the high probability from the intermediate molecular resonance in the Y (4260) + - J/ transitions [1126,1127] and predicts the Y (4260) X (3872) transitions with high prices [1128]. Such transitions have recently been observed by BES III, with [1107] K + - (2S)2981 Page 74 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:[e+ e- X (3872)] 11 . [e+ e- + - J/](four.15)In spite of striking similarities in between the observations within the charmonium and bottomonium sectors, there are actually also clear differences. Inside the charmonium sector, each of your Y (3915), (4040), (4160), Y (4260), Y (4360) and Y (4660) decays to only one particular certain final state with charmonium [ J/, J/, + - J/ or + - (2S)]. In the bottomonium sector, there is one state with anomalous properties, the (5S), and it decays to distinct channels with comparable prices [ + - (nS), + - h b (m P), + - (1D), (nS)]. There is no basic model describing these peculiarities. To clarify the affinity with the charmonium-like states to some unique channels, the notion of "hadrocharmonium" was proposed in [1084]. It is a heavy quarkonium embedded into a cloud of light hadron(s), therefore the fallapart decay is dominant. Hadrocharmonium could also present an purchase CTX-0294885 explanation for title= jir.2014.0001 the charged charmonium-like states Z (4430)+ , Z (4050)+ and Z (4250)+ . four.three.5 Summary Quarkonium spectroscopy enjoys an intensive flood of new results. The amount of spin-singlet bottomonium states has enhanced from one to 4 over the final two years, such as a a lot more precise measurement in the b (1S) mass, 11 MeV away from the PDG2012 typical. There is evidence for among the two nevertheless missing narrow charmonium states expected ??in the region among the D D and D D thresholds. Observations and detailed research in the charged bottomoniumlike states Z b (10610) and Z b (10650) and initially results around the charged charmonium-like states Z c open a wealthy phenomenological field to study exotic states near open flavor thresholds. There's also important progress along with a a lot more clear experimental circumstance for the hugely excited heavy quarkonium states above open flavor thresholds. Recent highlights incorporate confirmation from the Y (4140) state by CMS and D0, observation of the decays (4040, 4160) J/ by Belle, measurement on the power dependence of your e+ e- + - h c cross section by BES III, observation in the Y (4260) X (3872) by BES III and determination of the Z (4430) spin arity from full amplitude analysis by Belle. A general function of extremely excited states is their massive decay rate to reduced quarkonia with all the emission of light hadrons.

Personal tools